Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw . obsługi bieżącej i przetwarzania danych w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Drugi Urząd Skarbowy
  ul. Targowa 1
  62-800 Kalisz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kalisz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów w tym w formie elektronicznej, a także stwierdzanie ich formalnej formalności i kompletności,
 • wprowadzanie danych z deklaracji podatkowych i innych dokumentów do systemu informatycznego w celu zapisania ich w bazie danych,
 • identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów,
 • przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie niezastrzeżonym do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych,
 • wspieranie podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych,
 • dokonywanie innych czynności mających na celu reagowanie na naruszenia przepisów prawa podatkowego (np. zawiadomienie o popełnieniu przestępstw lub wykroczeń itp.),
 • przygotowywanie danych do zaświadczeń, zapytań innych organów w celu potwierdzenia stprzygotowywanie danych do zaświadczeń, zapytań innych organów w celu potwierdzenia stanu faktycznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana w budynku urzędu,
  – budynek urzędu nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (brak podjazdu do budynku, brak toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych, brak windy),
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych,
  – narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks, telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność analitycznego myślenia, argumentowania,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • wysoka kultura osobista,
  • odporność na stres,
  • umiejętność obsługi komputera,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, prawniczym lub administracyjnym,
 • umiejętność obsługi aplikacji komputerowej POLTAX, znajomość przepisów prawa podatkowego w szczególności Ordynacja podatkowa,
 • 6 miesięcy doświadczenie zawodowego w pracy w administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. C. Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem ” oferta pracy-DUS w Kaliszu-OB.134.2″

Inne informacje: