Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw zabezpieczenia zobowiązań i prowadzenia spraw związanych z postępowaniami na podstawie prawa upadłościowego i naprawczego lub prawa cywilnego
 • w Dziale Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leszno
 • Urząd Skarbowy w Lesznie
  ul. Mickiewicza 7
  64-100 Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie akt podatników/płatników oraz danych znajdujących się w bazach komputerowych, przygotowywanie dokumentów służących zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych oraz prowadzenie rejestrów tych spraw w celu bieżącej i aktualnej informacji o zabezpieczonych hipotecznie zobowiązaniach, realizując całe zadanie samodzielnie przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych,
 • przygotowywanie i gromadzenie dokumentów niezbednych do prowadzenia postępowań na podstawie prawa upadłościowego i naprawczego lub prawa cywilnego w celu realizacji zadań wierzyciela pełniąc rolę wiodąca w wykonywaniu zadania i posługując się specjalistycznymi programami komuterowymi,
 • przygotowywanie i gromadzenie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela,
 • udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach, realizując zadania samodzielnie przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek czteropiętrowy – winda

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego, prawa i postępowania cywilnego,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzajacych staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  18-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy- Leszno SW”

Inne informacje:

  Umowa o pracę w celu zastępstwa.
  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika urzędu. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 5258353