Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Analiz i Planowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrzeszów
 • Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie
  ul. Władysława Grabskiego 1
  63-500 Ostrzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji wewnętrznych i zewnętrznych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych,
 • analizowanie informacji o wydatkach i wartościach mienia zgromadzonego przez podatników,
 • analizowanie oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane do ich złożenia,
 • analizowanie ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu działania komórki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek 3 – kondygnacyjny bez windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • komunikatywność
  • znajomość przepisów podatkowych
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność obsługi komputera
  • samodzielność
  • umiejętność dobrej organizacji pracy

wymagania dodatkowe

 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych: POLTAX, DWP, CZM, Biblioteka Akt, EWIDENCJA US, BPS

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacjie, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

  z dopiskiem ” Oferta pracy – US Ostrzeszów / AP”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony.O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika urzędu. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu 62 78 29 313.