Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Dziale Postępowań Podatkowych w Urzędzie Skabowym Poznań-Winogrady

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady
  ul. Wojciechowskiego 3/5
  60-685 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • określanie dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek,
 • badanie zasadności zwrotu podatku,
 • czynności sprawdzające związane z badaniem zasadności zwrotu podatku VAT,
 • orzekanie o zwrocie podatku,
 • ustalanie zobowiązań podatkowych,
 • orzecznictwo w sprawach cen,
 • obsługa dokumentów dotyczących zakresu działania komórkI organizacyjnej we właściwych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  -praca wymagająca szczególnej koncentracji,
  -wykonywanie pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  Inne
  -toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, -drzwi odpowiedniej szerokości, -obecność wind

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego i administracyjnego
  • obsługa komputera

wymagania dodatkowe

 • pożądane wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub administracyjnym,
 • doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej,
 • znajomość programu POLTAX,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Poznań – Winogrady- Dział Postępowań Podatkowych”.

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony, na zastępstwo. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 171