Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rawicz
 • Urząd Skarbowy w Rawiczu
  63-900 Rawicz
  ul. Staszica 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów,
 • wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów
 • przetwarzanie danych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
 • telefoniczne i pisemne wzywanie podatnika do skorygowania lub złożenia deklaracji podatkowych, a także innych dokumentów,
 • udzielanie wsparcia pracownikom Centrum Obsługi, poprzez: gromadzenie danych do zaświadczeń i przygotowywanie zaświadczeń, prowadzenie ewidencji kas rejestrujących, przekazywanie podatnikom umiejętności w zakresie stosowania formularzy i druków podatkowych, poprzez np. instruktaż, co do sposobu ich wypełniania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek urzędu częściowo przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (podjazd do budynku, toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych, brak windy),
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych,
  – narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość regulacji prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na danym stanowisku, w tym w szczególności z zakresu podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera, skanera,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • postawa zorientowana na klienta oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,
 • umiejętność pracy w programie Poltax,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Rawicz OB13”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.