Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Analiz i Planowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nisko
 • Urząd Skarbowy w Nisku
  ul. 3 Maja 32 B
  37-400 Nisko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia w celu wytypowania podmiotów do wszczęcia postępowań podatkowych w zakresie przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnianych źródłach,
 • typowanie podmiotów do kontroli podatkowej w wyniku przeprowadzonej analizy dostępnych w Urzędzie informacji w celu właściwego doboru podmiotów do kontroli,
 • analizowanie oświadczeń majątkowych składanych przez osoby do tego zobowiązane w celu stwierdzenia ich poprawności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane
  w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy
  z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, praca z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym dwukondygnacyjnym budynku biurowym. Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce oraz interpretacji przepisów,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • kreatywność,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe – prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,
 • obsługa programów komputerowych w szczególności: Poltax, CZM, Biblioteka Akt, DWP, Microsoft Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych,
 • doświadczenie – 0,5 roku w obszarze prawa podatkowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  03-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Geodetów 1
  35-959 Rzeszów


Inne informacje:

  Za datę wpływu dokumentu przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Izbie Skarbowej w Rzeszowie lub datę stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Oświadczenia, list motywacyjny, życiorys – powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata. Kandydaci, których oferty zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą e-mailową na wskazany adres poczty elektronicznej. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (17) 85 03 632.