Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych
 • w Drugim Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej OB-2

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
  ul. Felczaka 19, 71-419 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie formalnej i merytorycznej kontroli składanych zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych oraz innych dokumentów w zakresie NIP oraz prowadzenie czynności wyjaśniających i sprawdzających złożonych dokumentów,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych,
 • przeprowadzanie ocen ryzyka rejestracji podmiotu oraz sporządzanie Karty Oceny Ryzyka Rejestracji Podmiotu,
 • rejestracja oraz aktualizacja danych podatników i płatników w systemach informatycznych POLTAX, SeRCe, BPS i Ewidencje,
 • opracowanie i sporządzanie pism z zakresu rzeczowego komórki,
 • dokonywanie kontroli formalnej, wprowadzanie do systemu POLTAX i e-deklaracje oraz udostępnianie pracownikom urzędu składanych przez podatników pełnomocnictw i upoważnień,
 • współpraca z pracownikami innych komórek urzędu, z pracownikami innych organów podatkowych, z organami rejestrowymi CEIDG i KRS,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów spraw prowadzonych w komórce.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – kontakty z klientami urzędu,
  – kontakty z pracownikami jednostek samorządowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Statystycznego, Policji,
  – kontakty z pracownikami innych urzędów skarbowych,
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) stanowisko na pierwszym piętrze budynku,
  4) toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość wybranych zagadnień wynikających z przepisów prawa podatkowego i okołopodatkowego,
  • komunikatywność,
  • 1 rok doświadczenia zawodowego.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub administracyjnym lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi programu komputerowego POLTAX, CRP, KEP, Word,
 • dokładność, wnikliwość i systematyczność,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze prawa podatkowego lub rachunkowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  z dopiskiem:” oferta pracy w Drugim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie,OB-2”


Inne informacje: