Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw identyfikacji i rejestracji podatkowej oraz przetwarzania danych
 • w Drugim Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Drawsko Pomorskie
 • Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim
  ul. Piłsudskiego 35-37,
  78-500 Drawsko Pomorskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja poprawności i wprowadzanie danych ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych NIP, UPL, OPL oraz CEIDG-1,
 • przygotowywanie wezwań i innych pism, prowadzenie postępowań w sprawie NIP,
 • weryfikacja poprawności otwarcia obowiązków VAT i VIES ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych VAT-R i VAT-Z,
 • przygotowywanie informacji o zmianie właściwości miejscowej podatników do innych organów podatkowych lub przesyłanie dokumentów zgodnie z właściwością miejscową organów podatkowych,
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania podmiotom uprawnionym,
 • wprowadzanie danych z zeznań podatkowych, deklaracji i informacji podatkowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa, przeważnie w pozycji siedzącej,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
  4) podjazd na zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych,
  5) brak windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dnia 29 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.),
  • znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.),
  • znajomość ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584).

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji skarbowej,
 • przeszkolenie z obsługi programów komputerowych: EWIDENCJE US, POLTAX, CZYNNOŚCI MAJĄTKOWE.
 • dokładność, systematyczność, komunikatywność,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

Termin składania dokumentów:

  28-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  z dopiskiem:” Oferta pracy w Urzędzie Skarbowym w Drawsku Pomorskim, nr ogłoszenia 175945”.


Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.280,46 zł.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 48 03 493, 91 48 03 674.