Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw postępowań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych
 • w Drugim Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych PP-2

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
  ul. Felczaka 19
  71-417 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie projektów decyzji określających zobowiązania podatkowe oraz innych rozstrzygnięć związanych z postępowaniem podatkowym,
 • dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do ustalenia spadkobierców zmarłych podatników,
 • obsługa systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych wynikających z deklaracji i innych dokumentów związanych z zadaniami komórki oraz sporządzania na ich podstawie zestawień (informacji, raportów, rejestrów),
 • prowadzenie ewidencji rejestrów spraw załatwianych,
 • współpraca z komórką właściwą ds. karnych skarbowych w zakresie kierowania zawiadomień w sprawach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego,
 • rozpatrywanie wniosków podatników dotyczących środków zaskarżenia,
 • przygotowywanie i przekazywanie do właściwej komórki wniosków w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz wniosków dotyczących ustanowienia zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych,
 • współpraca z właściwymi komórkami w zakresie kierowania wniosków o przeprowadzenie kontroli u podatnika.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) kontakty z pracownikami innych urzędów skarbowych,
  2) kontakty z pracownikami Izby Skarbowej i Urzędu Kontroli Skarbowej,
  3) permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) stanowisko pracy na trzecim piętrze budynku,
  4) toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa podatkowego w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, Ordynacji Podatkowej, ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych,
  • umiejętność skutecznego porozumiewania się,
  • dokładność, wnikliwość, systematyczność,
  • umiejętność interpretacji przepisów w zakresie podatków.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie,
 • doświadczenie w pracy w obszarze prawa podatkowego lub rachunkowości 1 rok,
 • przeszkolenie z obsługi aplikacji CZM, POLTAX: moduł REJESTRACJA, WYMIAR i KONTROLA,
 • umiejętność posługiwania się systemem Informacji Podatkowej,
 • takt i opanowanie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych,

Termin składania dokumentów:

  09-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin(lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  z dopiskiem: „oferta pracy w Drugim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie, PP-2”.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 2.280,46 zł brutto z wyłączeniem pochodnych.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-423.