Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw kontroli podatkowej
 • w Samodzielnym Referacie Kontroli Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Goleniów
 • Urząd Skarbowy w Goleniowie
  Pl. Lotników 1
  72-100 Goleniów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie właściwych i doraźnych kontroli podatkowych
 • sporządzanie analiz ustaleń kontroli
 • prowadzenie czynności sprawdzających
 • obsługiwanie systemów informatycznych
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów spraw
 • pozyskiwanie, gromadzenie i przekazywanie informacji pozostałym komórkom organizacyjnym urzędu
 • zawiadamianie stanowiska ds. karnych skarbowych o ujawnionych przestępstwach i wykroczeniach skarbowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w siedzibie Urzędu Skarbowego w Goleniowie jak i poza Urzędem Skarbowym,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – stres związany z przeprowadzeniem kontroli,
  – zagrożenie korupcją,
  – zagrożenie naciskami grup przestępczych.
  – obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku urzędu,
  – brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze podatków.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • bezstronność, komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowane: prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi na kierunkach związanych z prawem, ekonomią, administracją
 • obsługa programu komputerowego: POLTAX, KONTROLA, EWIDENCJE, MANDATY, CZM, BIBLIOTEKA AKT
 • Prawo jazdy
 • obsługa programu komputerowego Exel

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.280,46 zł.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 48-03-485, 91 48-03-496