Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi sekretariatu i archiwum
 • w Samodzielnym Referacie Sekretariatu SN

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Franklina Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecinek
 • Urząd Skarbowy w Szczecinku
  ul. Mickiewicza 13-14
  78-400 Szczecinek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca z Izbą Skarbową w Szczecinie w zakresie spraw pracowniczych do obsługujących naczelnika urzędu skarbowego pracowników świadczących pracę w komórkach organizacyjnych urzędu skarbowego. Bieżące przekazywanie dokumentacji kadrowej, płacowej składanej przez pracowników oraz ewidencja w/w spraw w dostępnych aplikacjach informatycznych,
 • kompleksowa obsługa zakładowej składnicy akt, w tym przyjmowanie dokumentacji, przechowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • obsługa sekretariatu naczelnika urzędu skarbowego,
 • współpraca z Izbą Skarbową w Szczecinie w zakresie spraw BHP pracowników świadczących pracę w urzędzie,
 • profesjonalna i kompetentna obsługa interesantów zgłaszających się osobiście lub telefonicznie,
 • obsługa korespondencji wysyłanej z urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – kontakty zewnętrzne z pracownikami Izby Skarbowej w Szczecinie, z Powiatowym Urzędem Pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – podjazd na zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych,
  – toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji publicznej,
  • dobra znajomość przepisów prawa pracy i służby cywilnej, instrukcji kancelaryjnej w zakresie obsługi zakładowej składnicy akt. Umiejętność stosowania prawa w praktyce,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym,
 • umimiejętność obsługi programu Qasystent,
 • dobra komunikacja interpersonalana,
 • doświaczenie zawodowe: co najmniej 0,5 roku w obszarze kadr,obsługi archiwum.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  20-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: „Oferta pracy w Urzędzie Skarbowym w Szczecinku – SN”
  oraz o wskazanie numeru ogłoszenia.

Inne informacje:

  Prosimy o składanie oświadczeń według poniższego wzoru:

  „ Oświadczam, że:
  – nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
  – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  – korzystam z pełni praw publicznych,
  – posiadam obywatelstwo polskie.”

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 2.280,46 zł brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-463.