Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw egzekucji administracyjnej
 • w Samodzielnym Oddziale Egzekucji Administracyjnej EA

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Izba Skarbowa
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w I i II instancji,
 • prowadzenie czynności kancelaryjno – technicznych w zakresie właściwości rzeczowej komórki, w tym prowadzenie komputerowej ewidencji spraw załatwianych,
 • prowadzenie specjalistycznego nadzoru nad podległymi organami,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • weryfikowanie wniosków o wpisanie kandydatów na biegłego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakty zewnętrzne z pracownikami podległych organów egzekucyjnych w związku
  z prowadzonymi postępowaniami, konsultacjami, czy też w kwestiach porządkowo – organizacyjnych. Kontakty zewnętrzne ze Stronami i ich pełnomocnikami, w związku z prowadzonymi postępowaniami lub udzielaniem dodatkowych wyjaśnień na wniosek ww. osób.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) stanowisko na VI piętrze budynku,
  4) winda,
  5) podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  6) brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • znajomość ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego – umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy.
  • doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji publicznej lub pracy biurowej

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • doświadczenie zawodowe w egzekucji administracyjnej powyżej 0,5 roku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: „Oferta pracy w Izbie Skarbowej w Szczecinie – EA” oraz o wskazanie numeru ogłoszenia.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku wynosi 2.623,38 zł brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-740