Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw przeprowadzania czynności sprawdzających
 • w Drugim Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białogard
 • Urząd Skarbowy w Białogardzie
  ul. Mickiewicza 3
  78-200 Białogard

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności sprawdzających z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • weryfikowanie zasadności wykazanych nadpłat w składanych zeznaniach,
 • ujawnianie wykrytych przestępstw i wykroczeń skarbowych,
 • wnioskowanie o wszczęcie postępowania karnego skarbowego,
 • dokonywanie bieżących wpisów do prowadzonych ewidencji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa, przeważnie w pozycji siedzącej,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  4) praca na I piętrze,
  5) budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych; wewnątrz budynku brak windy,
  6) toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze podatków
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego i umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe w administracji skarbowej,
 • umiejętność obsługi programu komputerowego POLTAX,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1/2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28),
  z dopiskiem „oferta pracy US Białogard”

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.280,46 zł.
  Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-480-36-74, 91-480-34-93.