Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw analiz realizacji obowiązków podatkowych
 • w Dziale Analiz i Planowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
  ul. Postępu 16A
  02-676 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • identyfikowanie obszarów ryzyka i monitorowanie podatników funkcjonujących w tych obszarach,
 • analizowanie i monitorowanie informacji wewnętrznych i zewnętrznych o podatniku i jego rozliczeniach z Urzędem przy wykorzystaniu danych zawartych w dostępnych systemach informatycznych,
 • analizowanie informacji o wydatkach, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych dochodach,
 • prowadzenie ewidencji informacji sygnalnych dla celów analizy źródeł dochodu,
 • sporządzanie informacji dla komórek wewnętrznych urzędu w zakresie im niezbędnym oraz ujawnionych braków opodatkowania przychodów lub dochodów,
 • sporządzanie projektów pism, pytań i odpowiedzi do innych organów,
 • sporządzanie zestawień oraz pozyskiwanie materiałów do sprawozdań z zakresu zadań powierzonych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca związana z bezpośrednią obsługą interesantów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest I piętrze budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi. Budynek nie posiada windy, toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo.
  Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
  Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • co najmniej pół roku w pracy w administracji publicznej.

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
  • podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i materialnego oraz przepisów o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa
  Z dopiskiem US Warszawa-Mokotów
  nr ogłoszenia 179621Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Z przesłanych dokumentów musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/.

  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 50 20 211.