Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw postępowań podatkowych, orzecznictwa podatkowego, czynności sprawdzających
 • w Trzecim Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych dla Uprawnionych Podmiotów Zagranicznych i Sił Zbrojnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Warszawie
  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Drugi Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście
  ul. Jagiellońska 15
  03-719 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu;
 • prowadzenie postępowań podatkowych w celu określania wysokości dochodu, wysokości zaliczek na podatek, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy;
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatków pośrednich/ bezpośrednich;
 • sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu ukarania podatnika;
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w ramach prowadzonych postępowań podatkowych w celu dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych;
 • wydawanie rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach podatkowych, w ramach posiadanych uprawnień w celu dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych;
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu dostarczenia informacji dla potrzeb Kierownictwa Urzędu i innych instytucji oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu polegająca na wykonywaniu typowych czynności biurowych.
  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na II i III piętrze siedmiopiętrowego budynku, dojazd na piętra dwoma windami.
  Pomieszczenia stałej pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym z wentylacją mechaniczną, brak możliwości otwierania okien.
  Stanowisko pracy spełnia warunki zatrudnienia pracownika administracyjno – biurowego.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia,
  • dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
  • podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście, nr ogłoszenia 180985.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.

  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

  Ze złożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

  Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/.

  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 51 13 520.