Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw ds wierzycielskich
 • w Samodzielnym Referacie Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Psie Pole

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Urząd Skarbowy
  Wrocław-Psie Pole
  ul. Trzebnicka 33
  50-231 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości podatkowych w celu doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności.
 • Prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w celu efektywnego egzekwowania zaległości.
 • Wykonywanie czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa jednozmianowa
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie,
  – narzędzia pracy: komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wymagająca kontaktu bezpośredniego z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu rozmieszczonymi na 4 kondygnacjach
  – budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu (stare budownictwo,brak wind,podjazdów, wąskie korytarze,niedostosowane toalety)

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • powyżej 0,5 roku doświadczenia w administracji publicznej lub pracy biurowej

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
  • umiejętność redagowania pism

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  09-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Śląskich 24/26
  53-333 Wrocław

Inne informacje: