Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Referacie Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej i Przetwarzania Danych w Urzędzie Skarbowym Wrocław – Krzyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Urząd Skarbowy
  Wrocław-Krzyki
  ul. Sztabowa 100
  53-310 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie podatników i płatników CRP KEP, nadawanie NIP lub odmowa nadania NIP
 • obsługiwanie zgłoszeń rejestracyjnych VAT-R lub odmowa zarejestrowania w zakresie VAT (VAT-UE)
 • obsługiwanie zgłoszeń aktualizacyjnych
 • obsługiwanie aplikacji e-deklaracje w zakresie pełnomocnictw
 • wydawanie certyfikatów rezydencji (CFR-1) i zaświadczeń w celu potwierdzenia NIP lub innych danych ewidencyjnych
 • zakładanie i prowadzenie akt rejestracyjnych podatników

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  -praca bez bezpośredniego kontaktu z klientem
  -narzędzia pracy: komputer stacjonarny i sprzęt biurowy
  -praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -pomieszczenie biurowe w budynku wielokondygnacyjnym z windą
  -urząd dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych
  -parking przy budynku urzędu

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy NIP, Ordynacja podatkowa
  • znajomość obsługi komputera
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub prawniczym
 • studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego
 • umiejętność obsługi aplikacji POLTAX i CRP KEP
 • znajomość języków obcych: angielski-poziom komunikatywny; niemiecki-poziom komunikatywny
 • 3 miesiące doświadczenia w administracji skarbowej
 • znajomość ustawy o VAT, PIT

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  29-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0/pok.05

Inne informacje:

  Oferty można składać także w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru.
  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.
  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. List motywacyjny oraz oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej
  we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej
  we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – test wiedzy,
  – praktyczne sprawdzenie poziomu umiejętności obsługi komputera,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi
  2.361,04 brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,260.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 33-89-280 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 3652714 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.