Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw wierzycielskich
 • w Dziale Spraw Wierzycielskich w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu
  ul. Żmigrodzka 141
  51-130 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postepowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych oraz zarządzenia zabezpieczenia w celu doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności,
 • dokonywanie wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzenie Rejestru Zastawów Skarbowych ,
 • składanie wniosków o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich,
 • obsługiwanie dokumentów w aplikacjach, podsystemach i programach wykorzystywanych w komórce oraz prowadzenie ewidencji z zakresu działania komórki w celu wykorzystania i aktualizacji danych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa, przeważnie siedząca
  – praca w siedzibie urzędu
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  – praca siedząca niewymuszona, jednozmianowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy – komputer stacjonarny i sprzęt biurowy
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
  – w budynku urzędu występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
  – parking przy budynku urzędu

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność pracy w zespole i argumentowania,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,

wymagania dodatkowe

 • pożądane wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 0,5 roku
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego w tym egzekucji administracyjnej
 • znajomość prawa wieczystoksięgowego
 • przeszkolenie z obsługi programu POLTAX, BA

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Śląskich 24, 26
  53-333 Wrocław
  pocztą lub osobiście: kancelaria pok. 5

Inne informacje:

  Oferty można składać także w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  • test wiedzy
  • praca pisemna
  • rozmowa kwalifikacyjna

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2.810,76 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej 1,5.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 32 36 844 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 36 52 720 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.