Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw zapewnienia ochrony informacji niejawnych
 • w Zespole Wspomagającym Komisariatu Policji w Terespolu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji
  ul. Plac Wojska Polskiego 23
  21-500 Biała Podlaska

Miejsce wykonywania pracy:

 • Terespol
 • Komisariat Policji w Terespolu
  ul.Czerwonego Krzyża 3
  21-550 Terespol

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rejestrowanie w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, wysyłanie i wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym właściwe poświadczenie bezpieczeństwa w celu zapewnienia właściwego obiegu i ochrony informacji niejawnych
 • rozliczanie prowadzonych urządzeń ewidencyjnych, rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych oraz okresowe sporządzanie wykazów dokumentów niejawnych pobranych przez policjantów i pracowników Komisariatu Policji w Terespolu w celu zapewnienia właściwego nadzoru nad dokumentami niejawnymi
 • sprawowanie nadzoru i udzielanie instruktażu dot. formalnej strony dokumentów niejawnych wytwarzanych przez funkcjonariuszy i pracowników Komisariatu Policji w Terespolu w celu zapewnienia prawidłowego sposobu oznaczania wytwarzanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi
 • wykonywanie w czasie zastępstwa zadań przewidzianych na stanowisku starszego inspektora Wydziału Kryminalnego ds. rejestracji i ewidencji postępowań przygotowawczych i czynności sprawdzających z wyłączeniem prowadzenia magazynu dowodów oraz dokumentacji dowodów rzeczowych
 • prowadzenie rejestru „teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych” dla potrzeb Komisariatu Policji w Terespolu w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych
 • sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne oraz niezwłoczne informowanie Komendnata lub Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Terespolu i Pełnomocnika ds. OIN KMP w Białej Podlaskiej o zagrożeniach ujawnienia tajemnicy lub utraty materiałów zawierających informacje niejawne w celu zapewnienia właściwej ochrony inf. niej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy – komputer (praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy)
  – pomieszczenie biurowe na I piętrze, brak wind, podjazd dla osób niepełnosprawnych tylko na zewnątrz budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poddanie sie procedurze sprawdzającej w kierunku uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE
  • organizowanie pracy własnej
  • znajomość i interpretacja przepisów prawnych dot. ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych
  • łatwość komunikacji
  • dokładność, systematyczność

wymagania dodatkowe

 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE
 • wykształcenie wyższe
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  02-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Pl.Wojska Polskiego 23
  21-500 Biała Podlaska

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie 1850 zł brutto. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, niepodpisane, niekompletne oraz przesłane po terminie (liczy się data nadania), nie będą brane pod uwagę. Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o terminie kolejnego etapu naboru (test wiedzy). Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania ofert zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 344 81 97.