Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
  ul. Wojska Polskiego 4f
  85-171 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny
  ul. Ogrody 19a
  85-870 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych dotyczących służb patrolowo-interwencyjnych do policyjnych systemów informatycznych w celu prawidłowej organizacji działań prewencyjnych,
 • rejestrowanie wykroczeń w elektronicznym systemie E-RSOW w celu bieżącej ewidencji postępowań w sprawach o wykroczenia oraz dostarczania wiedzy o przepływie dokumentacji związanej z tymi postępowaniami,
 • ewidencjonowanie, wydawanie i rozliczanie policjantów z bloczków mandatów karnych, sporządzanie comiesięcznych zestawień z nałożonych mandatów karnych, zestawień pobranych i zdanych bloczków mandatowych, rozliczanie mandatów karnych z Urzędem Wojewódzkim w celu zapewnienia prawidłowej realizacji gospodarki mandatowej w jednostce,
 • prowadzenie rejestru druków PRD 5 oraz korespondencji dotyczącej tego zagadnienia w celu właściwego gromadzenia danych o kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie zastosowanych przez uprawnione organy dozorów policyjnych w celu prawidłowego stosowania tego środka zapobiegawczego,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Wydziału, rejestrowanie jej w urządzeniach ewidencyjnych (dzienniki, rejestry) przedkładanie jej do dekretacji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów,
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji w celu zapewnienia obiegu dokumentów przekazywanych do składnicy archiwalnej jednostki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku.
  narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, faks, telefon, nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • właściwe planowanie i organizacja pracy,
  • samodzielność i komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Wojska Polskiego 4F
  85-171 Bydgoszcz
  z dopiskiem: oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 175449

Inne informacje:

  Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej – ogłoszenie nr 175449 . Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę ustawy o służbie cywilnej oraz archiwizacji dokumentów. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku starszego referenta 1900 zł brutto (we wszystkich składnikach wynagrodzenia). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 525 56 44.