Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • Zespołu Obsługi Systemów Informacyjnych KP Bydgoszcz-Śródmieście Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
  ul. Wojska Polskiego 4f
  85-171 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • KP Bydgoszcz-Śródmieście
  ul. Poniatowskiego 5
  85-671 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych do bazy KSIP danych dotyczących postępowań przygotowawczych (w zakresie przestępstw, postępowań, rejestracji osób, informacji uzupełniających dotyczących przestępstw, postępowań oraz rejestracji procesowych osób) na podstawie informacji zawartych na formularzach KSIP, na rzecz KP Bydgoszcz-Śródmieście,
 • realizowanie zadań związanych z nadzorem nad jakością i aktualnością danych przetwarzanych w bazie KSIP przez funkcjonariuszy i pracowników KP Bydgoszcz-Śródmieście,
 • prowadzenie ,,rejestru formularzy KSIP dotyczących postępowań przygotowawczych”,
 • przeprowadzanie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w zakresie przetwarzania danych w policyjnych i poza policyjnych systemach informacyjnych,
 • przeprowadzanie weryfikacji danych zarejestrowanych w KSIP,
 • modyfikowanie danych zawartych w policyjnych systemach informacyjnych wynikających ze zmian struktury KMP w Bydgoszczy,
 • wykonywanie typowań i analiz kryminalnych na zlecenie w oparciu o dane zawarte w KSIP.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – zagrożenie korupcją,
  – stres wynikający z prowadzonych szkoleń.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • bariery architektoniczne: wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind.
  narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, faks, telefon, nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania,
  • dobra organizacja pracy,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopi dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Wojska Polskiego 4F
  85-171 Bydgoszcz

  z dopiskiem: oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 180352

Inne informacje:

  Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej – ogłoszenie nr 180352 . Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę z zakresu ustawy o służbie cywilnej, funkcjonowania Krajowego Systemu Informacji Policji oraz przetwarzania informacji przez Policję. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku referenta 2 700 zł. brutto (we wszystkich składnikach wynagrodzenia). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 525 56 44.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.