Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • Zespołu Obsługi Systemów Informacyjnych Policji Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KMP w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
  ul. Wojska Polskiego 4f
  85-171 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
  ul. Wojska Polskiego 4f
  85-171 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie i kontrolowanie poprawności wprowadzania danych do bazy KSIP/KSIP WWW przez funkcjonariuszy i pracowników KMP w Bydgoszczy oraz jednostek podległych,
 • weryfikowanie danych wprowadzanych do bazy KSIP WWW w zakresie ich aktualności, poprawności oraz kompletności,
 • przeprowadzanie szkoleń dla funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy oraz jednostek podległych w zakresie obsługi policyjnych systemów informacyjnych,
 • wykonywanie typowań i analiz kryminalnych na zlecenia w oparciu o dane zawarte w bazie KSIP/KSIP WWW,
 • usuwanie danych z bazy KSIP/KSIP WWW na podstawie wniosków osób uprawnionych,
 • dokonywanie okresowych kontroli w zakresie wykorzystania w służbie Mobilnych Terminali Noszonych oraz Mobilnych Terminali Przewoźnych,
 • wprowadzanie zapytań do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz danych do bazy FREJZAP,
 • wprowadzanie do systemu TEMIDA informacji z formularza STP, wykonywanie typowań i analiz w oparciu o bazę TEMIDA oraz dokonywanie okresowych kontroli w zakresie prawidłowego spływu formularzy STP.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – narażenie na korupcję,
  – stres wynikający z przeprowadzania szkoleń.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • bariery architektoniczne: parter budynku jest przystosowany jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, stanowisko pracy znajduje się na parterze.
  narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, faks, telefon, nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania,
  • dobra organizacja pracy,
  • komunikatywność,
  • samodzielność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Wojska Polskiego 4F
  85-171 Bydgoszcz

  z dopiskiem: oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 180144

Inne informacje:

  Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej – ogłoszenie nr 180144 Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę z ustawy o służbie cywilnej, obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji KSIP oraz przetwarzania przez Policje informacji o osobach. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku starszego referenta 2 600 zł brutto (we wszystkich składnikach wynagrodzenia). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 525 56 44.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.