Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi monitoringu i telefonu alarmowego 112 i 997
 • w Wydziale Sztab Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych w ramach europejskiego numeru alarmowego 112 oraz policyjnego 997 oraz dokonywanie zapisu zgłoszenia w komputerowej aplikacji SWD;
 • przekazywanie zgłoszeń do służb dyspozytorów 997, odpowiednich służb ratowniczych lub technicznych, zgodnie z charakterem zgłoszenia;
 • informowanie dyżurnego KMP w Gorzowie Wlkp. o zaobserwowanych zdarzeniach i nieprawidłowościach w celu umożliwienia dyżurnemu podjęcia natychmiastowej decyzji w związku z zaistniałymi zdarzeniami, w szczególności o zaistnieniu wydarzenia nadzwyczajnego – I kat. powiadamiania;
 • prowadzenie obserwacji rejonów zagrożonych znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu wizyjnego miasta Gorzowa Wlkp.;
 • dokonywanie oceny zaobserwowanych sytuacji i informowanie o nich dyżurnego KMP w Gorzowie Wlkp. bądź dyspozytorów pogotowia 997;
 • odtwarzanie, wykonywanie wydruków oraz nagrań na nośniki elektroniczne zarejestrowanych zdarzeń;
 • wypełnianie protokołów pracy operatora monitoringu, uzupełnianie tabel wyników, dokonywanie wpisów w rejestrach odtwarzanego materiału oraz wykonywanie nagrań na stanowisku archiwizacji;
 • dokonywanie rejestracji legitymowań, kontroli pojazdów, dokumentów i rzeczy poprzez sprawdzanie danych w bazie KSIP dla policjantów pełniących służbę zewnętrzną;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa;
  – praca 8 godzin na dobę;
  – praca przy monitorach ekranowych ponad 4 godziny na dobę;
  – praca w systemie 3-zmianowym oraz w porze nocnej;
  – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. usytuowany jest przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122. Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku. Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku jest winda. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uzyskanie poświadczenia bezpieczeństa o klauzuli
  • podstawowa znajomość obsługi komputera: systemu operacyjnego Windows; programów MS Office (Word, Exel);
  • znajomość topografii miasta Gorzowa Wlkp.;
  • umiejętność zrozumiałego i jasnego przekazywania informacji -dyżurnemu KMP w Gorzowie Wlkp. i służbom współpracującym.

wymagania dodatkowe

 • znajomość kodeksu wykroczeń;
 • znajomość podstawowych przestępstw z zakresu kodeksu karnego dot. przestepstw p-ko życiu, zdrowiu i mieniu;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy;
 • kopie zaświadczeń PUP o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium z tytułu stażu.

Termin składania dokumentów:

  11-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122
  66-400 Gorzów Wielkopolski

Inne informacje:

  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne lub przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data stempla pocztowego. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi równoznaczny jest z niezakwalifikowaniem kandydatki/kandydata. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Wynagrodzenie brutto miesięczne wynosi 1.759,54zł plus dodatek za wysługę lat od 5-20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego stażu pracy.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.