Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw rejestracji KSIP
 • Zespole Wspomagającym Komisariatu Policji I w Gorzowie Wlkp.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.
 • 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Zygalskiego 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja przestępstw, osób podejrzanych i pokrzywdzonych; dokonywanie sprawdzeń osób, notowań kryminalnych, rejestracji procesowych; wprowadzanie danych osób zaginionych i poszukiwanych w systemie KSIP; udzielanie informacji o osobach;
 • wprowadzanie danych, dokonywanie sprawdzeń, przeprowadzanie modyfikacji rzeczy utraconych; rejestracja i modyfikacja danych w bazie KSIP;
 • sprawdzanie i ustalanie właścicieli pojazdów, danych pojazdów, uprawnień do kierowania w centralnej ewidencji; dokonywanie modyfikacji rejestru spraw o wykroczenie;
 • ustalanie, potwierdzanie danych personalnych w systemie ewidencji ludności; obsługa, kompletowanie i aktualizacja bazy danych zdarzeń i postępowań;
 • dokonywanie sprawdzeń na żądanie funkcjonariuszy w bazach KSIP i SIS oraz innych;
 • weryfikacja dokumentów podmiotów i rzeczy związanych z przestępstwem;
 • przejęcia ZIW (wydarzeń) z innych jednostek Policji oraz przekazywanie ZIW do jednostek Policji; przekazywanie rejestracji procesowej osoby do innej jednostki lub innej komórki organizacyjnej; wyłączanie rejestracji procesowej osoby, czynu w ramach prowadzonego postępowania;
 • wprowadzanie postanowień prokuratorskich do rejestracji procesowych oraz monitorowanie całości zdarzenia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca 8 godzin na dobę,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
  – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Komisariat Policji I w Gorzowie Wlkp. mieści się przy ul. Zygalskiego 2. Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku. W budynku zainstalowana jest winda dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej oraz związanej z prowadzeniem zbiorów danych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie w zakresie obsługi komputera,
  • uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń PUP o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium z tytułu stażu.

Termin składania dokumentów:

  14-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Wyszyńskiego 122
  66-400 Gorzów Wielkopolski

Inne informacje:

  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne lub przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data stempla pocztowego. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi równoznaczny jest z niezakwalifikowaniem kandydatki/kandydata. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Wynagrodzenie brutto miesięcznie wynosi 2.006,88zł plus dodatek za wysługę lat od 5-20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego stażu pracy.
  Nasz urząd jest pracodawcę równych szans i wszystkie aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.