Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi sekretarsko-biurowej
 • w Zespole Prezydialnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji
  w Jastrzębiu-Zdroju
  ul. Śląska 12

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jastrzębie-Zdrój

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu Komendantowi Miejskiemu Policji i jego Zastępcy celem zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w jednostce,
 • ewidencjonowanie nałożonych przez funkcjonariuszy KMP w Jastrzębiu-Zdroju mandatów karnych w programie I-SEM osobno dla każdego rodzaju grzywien. Kompletowanie potwierdzeń nałożenia grzywien i przesyłanie zbiorczego wykazu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 • obsługa interesantów, umawianie petentów na spotkania, konsultacje, rozmowy w sprawach skarg i wniosków celem wsparcia bieżącej pracy Komendanta i jego Zastępcy,
 • organizowanie, przygotowanie i obsługa wydarzeń z udziałem jednostki,
 • sporządzanie pism dla Komendanta Miejskiego Policji i jego Zastępcy,
 • przyjmowanie poczty elektronicznej, jej ewidencjonowanie w celu właściwego obiegu dokumentów oraz obsługa urządzeń kaksowo-mailowego celem przesyłania i odbioru dokumentów,
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad Komendanta Miejskiego Policji i jego Zastępcy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca jednozmianowa w systemie 8 godzinnym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca w środowisku biurowym przy oświetleniu dziennym i sztucznym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Na stanowisku występuje stres związany z obsługą klienta zewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wejście do budynku KMP Jastrzębie-Zdrój mieszczącego się przy ul. Śląskiej 12 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy w Zespole Prezydialnym znajduje się na I piętrze (brak windy). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania schodów – brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim.

  Inne
  Wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 1750,- zł brutto miesięcznie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dot. pracy kancelaryjnej, ochrony danych osobowych.
  • umiejętność pracy w zespole komunikatywność, rzetelność, umiejętność organizowania pracy, kreatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie administracyjno-biurowe
 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa,
 • umiejętność organizowania pracy, komunikowania się, współpracy,
 • rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (zgodnie ze stawianymi wymaganiami)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa

Termin składania dokumentów:

  21-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Śląska 12
  44-335 Jastrzębie-Zdrój

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KMP Jastrzębie-Zdrój, a kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji. Złożone dokumenty nie będą odsyłane. Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.