Komenda Miejska Policji w Legnicy

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw administracyjnych
 • w Wydziale dw. z Przestepczością Przeciwko Mieniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Legnicy
  ul. Asnyka 3-5
  59-220 Legnica

Miejsce wykonywania pracy:

 • Legnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie poczty
 • rejestrowanie dokumentów w dzienniku korespondencyjnym
 • prowadzenie elektronicznego rejestru czynności wyjaśniających RSOW
 • prowadzenie elektronicznego rejestru czynności sprawdzających RCZS, w tym wprowadzania właściwego opisu sprawy
 • prowadzenie elektronicznego rejestru spraw dochodzeń RSD
 • rejestrowanie dokumentacji w spisach spraw, właściwego dołączania dokumentów wytwarzanych i przychodzących w sprawie
 • archiwizacja pełnej dokumentacji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • materiały pracy – komputer, fax, kserokopiarka,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa

wymagania dodatkowe

 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Asnyk 3
  59-220 Legnica

Inne informacje: