Komenda Miejska Policji w Olsztynie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Wydziale Kryminalnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Olsztynie
  ul. Partyzantów 23
  Zespół Kadr i Szkolenia
  tel. kontaktowy : 089 522-33-38

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych do systemu KSIP i RSD
 • weryfikacja zgodności i poprawności danych w systemie KSIP i RSD

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie
  – wymuszona pozycja ciała
  – bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera, skanera
  • umiejętność interpretacji przepisów
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • umiejętność szybkiego uczenia się
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność komunikowania się i współpracy
  • dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • od 0,5 do 1,5 roku doświadczenia w zakresie pracy kancelaryjno – biurowej
 • znajomość przepisów resortowych
 • znajomość programów komputerowych Office, Exel
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli „tajne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów,

Termin składania dokumentów:

  27-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Partyzantów 23
  10-959 Olsztyn
  Zespół Kadr i Szkolenia


Inne informacje:


  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu
  – oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,
  – oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
  http://www.mpips.gov.pl/bip/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/
  – oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
  – złożone dokumenty nie będą zwracane,
  – wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie
  -wynagrodzenie 951,90 zł brutto
  – wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP KMP w Olsztynie,
  – dodatkowe informacje: tel. 089 522-33-38