Komenda Miejska Policji w Płocku

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw Zespołu Dyżurnych
 • Sztabu Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Płocku
  09-400 Płock
  al. Jana Kilińskiego 8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Płock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie sprawdzeń osób, pojazdów i przedmiotów w bazie danych KSIP zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora systemu na rzecz policjantów pełniących służbę w dyspozycji dyżurnego KMP Płock,
 • dokonywanie sprawdzeń w systemach poza policyjnych na ustalonych zasadach,
 • wprowadzanie zdarzeń zaistniałych na terenie KMP Płock do bazy KSIP,
 • wprowadzanie do bazy komputerowej interwencji policyjnych na podstawie rejestru interwencji policyjnych zgłaszanych dyżurnemu,
 • obsługa urządzenia szyfrującego SUŁTelP,
 • sporządzanie biuletynu dziennego KMP w Płocku,
 • obsługa urządzenia faksującego,
 • pomoc w archiwizacji materiałów ostatecznie zakończonych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • obsługa komputera

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy z komputerem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa
  • umiejętność obsługi komputera
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji KSIP
 • obsługa aplikacji biurowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dowodu osobistego na potwierdzenie posiadanego obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectwa pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie ukończenia kursów
 • kopie uprawnień i szkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Al. Jana Kilińskiego 8
  09-400 Płock

Inne informacje:

  Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania zachęcamy również osoby niepełnosprawne.