Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw sekretarsko – biurowych
 • w Zespole Prezydialnym KP I w Rudzie Śląskiej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji
  Gen. Hallera 9
  41-709 Ruda Śląska
Miejsce wykonywania pracy:

 • Ruda Śląska
 • Komisariat Policji I w Rudzie Śląskiej
  Zespól Prezydialny
  41-700 Ruda Śląska
  ul. Mickiewicza 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej z komórek i jednostek organizacyjnych Policji i innych instytucji oraz wydawanie dokumentów, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów, a także przygotowanie korespondencji do wysyłki, w celu jej dostarczenia adresatom.
 • Odręczne lub komputerowe ewidencjonowanie pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z komisariatu,
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu bezpośrednim przełożonym oraz rozdzielanie jej po dokonaniu dekretacji,
 • Archiwizowanie dokumentów będących w dyspozycji funkcjonariuszy komisariatu, przekazywanie do składnicy akt spraw ostatecznie zakończonych,
 • Sporządzanie, przepisywanie i powielanie dokumentów na polecenie przełożonych,
 • Obsługiwanie komputera, poczty elektronicznej, systemu faksowo – mailowego, elektronicznego Rejestru Spraw Dochodzeniowych,
 • Ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, absencji pracowników i policjantów, sporządzanie wykazów należności pieniężnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca łącząca się z wyjazdami służbowymi do komendy miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Częste kontakty telefoniczne z instytucjami zewnętrznymi, prokuraturami, sądami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenie biurowe znajdujące się na I piętrze budynku, wejście do budynku i I piętro w budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych (winda). Wejście na II piętro w budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia sanitarne na I piętrze budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno – biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza związana z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, m.in. wiedza z zakresu przepisów dot. pracy kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; urlopów policjantów,
  • znajomość i umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • umiejętność komunikowania się i współpracy,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy, rzetelność, terminowość

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i curriculum vitae
 • kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Termin składania dokumentów:

  13-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Gen. Hallera 9
  41-709 Ruda Śląska


Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 1750,00 zł brutto.
  Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej lub data ich nadania w placówce pocztowej) nie będą rozpatrywane.
  Po zakończonym naborze oferty nie podlegają zwrotowi.
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KMP Ruda Śląska. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailem. Po zakończonym naborze wyniki będą opublikowane na stronie KPRM. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-2449218, 32-2449219

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.