Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw kancelaryjno-biurowych
 • Zespołu Prezydialnego Komisariatu Policji II w Wałbrzychu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji
  w Wałbrzychu
  ul. Mazowiecka 2
  58-300 Wałbrzych

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wałbrzych
 • Komisariat Policji II w Wałbrzychu
  ul. Psie Pole 7
  58-301 Wałbrzych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie pism jawnych i niejawnych wpływających i wypływających z komisariatu w celu właściwego obiegu dokumentów.
 • Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom i policjantom komisariatu w celu wsparcia w bieżącej pracy komendanta komisariatu.
 • Archiwizowanie i przekazywanie akt spraw do składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz do archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w celu właściwego gromadzenia i przechowywania wytworzonych materiałów.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i policjantów, urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowej w celu dostarczenia dla służb finansowych.
 • Sporządzanie informacji na temat terminowości załatwianych spraw w celu wyeliminowania ewentualnych zaległości.
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu komendantowi komisariatu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Kopertowanie pism i dokumentów w celu przesłania do innych komórek i jednostek organizacyjnych Policji oraz instytucji zewnętrznych.
 • Sporządzanie krótkich pism na komputerze na polecenie komendanta komisariatu w celu wsparcia pracy komendanta i innych pracowników komisariatu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w jednozmianowym, ośmiogodzinnym systemie pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
  Praca na pierwszym piętrze. Brak wind i podjazdów. Istnieje toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Mazowiecka 2
  58-300 Wałbrzych

Inne informacje:

  1. Umowa o pracę.
  2. Proponowane wynagrodzenie 1.937,55 zł (brutto) plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat.
  3. Wymagania zawarte w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.
  4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data stempla pocztowego. Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
  5. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  6. Warunkiem zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jest pozytywne zakończenie postępowania sprawdzającego skutkujące wydaniem kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych.
  7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74-842-02-07 lub 74-842-05-19.
  8. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.