Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw kancelaryjno – administracyjnych
 • Zespół ds. Prezydialnych Komisariatu Policji I w Zielonej Górze

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji
  ul. Partyzantów 40
  65-332 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra
 • Komisariatu Policji I w Zielonej Górze
  Osiedle Pomorskie 8a
  65-548 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie wpływającej i wychodzącej korespondencji, przepisów prawnych oraz prowadzenie dziennika korespondencyjnego, skorowidza do dziennika korespondencyjnego, dziennika podawczego, książki doręczeń przesyłek miejscowych, rejestru rekwizycji, ewidencji przepisów prawnych i innej dokumentacji;
 • kopertowanie, ekspediowanie przesyłek za pośrednictwem placówki Poczty Specjalnej
 • przedkładanie zarejestrowanej korespondencji do dekretacji przełożonemu
 • prowadzenie list obecności f-szy i pracowników cywilnych Komisariatu, ewidencji urlopów
 • archiwizacja dokumentacji manipulacyjnej Sekretariatu. Sporządzanie wykazów teczek
 • ewidencjonowanie, kompletowanie i przechowywanie wpływających przepisów prawnych
 • sporządzanie wykazów wraz z kartami PRD-5

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym;
  podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem;
  większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej;
  obsługa komputera do 4 godzin na dobę;
  czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Komisariatu Policji I w Zielonej Górze, usytuowany jest przy Os. Pomorskim 8a, budynek dwukondygnacyjny. Jest budynkiem użyteczności publicznej o charakterze administracyjno-biurowym, przeznaczonym do kompleksowej obsługi interesantów. Występuje utrudniony dostęp do pomieszczeń budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość:
  • Zasady pracy kancelaryjnej;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
  • Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.12.2011r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;
  • Zarządzenie nr 920 KGP z dnia 11. 09. 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji
  • Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2002 r. w sprawie urlopów policjantów (z późn. zm.)
  • umiejętność obsługi komputera ( Open Office, MS Office – Word, Excel, Power Point, Outlook) oraz standardowych urządzeń biurowych;
  • Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej
  • Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 06.10.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
  • umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz

wymagania dodatkowe

 • średnie profilowane preferowane administracyjne
 • w pracy biurowej minimum pół roku
 • umiejętność koordynowania działań i zarządzania czasem.
 • umiejętności organizacyjne, sumienność, dokładność
 • umiejętność interpretacji przepisów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy
 • kopie odbytych kursów i przeszkoleń

Termin składania dokumentów:

  15-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Partyzantów 40
  65-332 Zielona Góra
  Zespół Kadr i Szkolenia
  Oferta pracy NR 175997

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo od daty zatrudnienia do dnia 31.12.2016 r. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Listę kandydatów spełniające wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu oraz termin i miejsce kolejnego etapu naboru będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze pod adresem www.zgora.lubuska.policja.gov.pl w zakładce BIP KMP Zielona Góra, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem II etapu naboru.
  Planowane techniki i metody naboru:
  -test wiedzy,
  -rozmowa kwalifikacyjna.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane