Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw kadr i szkolenia
 • w Zespole ds. Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
  ul. Moniuszki 11a
  14-500 Braniewo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Braniewo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie projektów rozkazów personalnych
 • sprawowanie nadzoru nad terminowością opiniowania policjantów
 • prowadzenie akt osobowych policjantów
 • realizacja zadań dotyczących przyjęć do służby w Policji
 • sporządzanie meldunków miesięcznych o stanie zatrudnienia
 • obsługa prezydialna Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
  – zadania wykonywane w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – stanowisko wyposażone w meble biurowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli

wymagania dodatkowe

 • znajomość podstawowych zasad prowadzenia spraw personalnych
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • doświadczenie zawodowe – minimum 6 miesięcy pracy w administracji
 • umiejętność obsługi komputera
 • wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dowodu osobistego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Moniuszki 11 a
  14-500 Braniewo

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.  Oferty niekompletne lub przesłane po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane przez komisję.
  Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie.