Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi sekretariatu Komendanta i Z-cy Komendanta
 • w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych i do spraw Prezydialnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Bytowie,
  ul. Styp -Rekowskiego 2,
  77-100 Bytów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bytów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa sekretariatu Komendanta i Z-cy Komendanta, m.in. przyjmowanie interesantów i załatwianie ich niekktórych spraw, prowadzenie teczek, dzienników i książek;
 • wykonywanie czynności w ramach pełnienia funkcji z-cy administratora systemu informatycznego „SIDAS”;
 • wykonywanie czynności w ramach pełnienia funkcji Lokalnego Rejesrtu Przepisów w KPP w Bytowie;
 • obsługa poczty elektronicznej oraz systemu Elektornicznego Zarządzenie Dokumentacją SIDAS.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu, przy monitorze ekranowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Rozwiązania architektoniczne: wejście do budynku z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy w budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji,
  ul. Styp -Rekowskiego 2,
  77-100 Bytów

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.