Komenda Powiatowa Policji w Tczewie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw informatyki
 • w Referacie Wspomagającym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Tczewie
  ul. Kasprowicza 2
  83-110 Tczew

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przenoszenie danych z materiałów źródłowych do urządzeń umożliwiających komputerowe przetwarzanie danych;
 • zestawianie i przetwarzanie danych statystycznych i dokonywanie sprawdzeń w systemach informatycznych;
 • prowadzenie rejestrów realizowanych spraw;
 • obsługa komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu i skanera.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu – warunki biurowe,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wraz z urządzeniami peryferyjnymi,
  – winda,
  – budynek bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemu operacyjnego Windows i pakietów biurowych w stopniu zaawansowanym;
  • znajomość systemów informatycznych wykorzystywanych w Policji;
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • znajomość organizacji i funkcjonowania urzędu;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • umiejętność skutecznego działania oraz organizacji pracy własnej.
 • odporność na stres;
 • zdolność samodzielnego, analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe oraz umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Kasprowicza 2
  83-110 Tczew

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto około 1780,- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania. Oferty osób niezakwalifikowanych będą do odbioru w okresie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Tczewie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 530 81 77 lub 78.