Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw Prezydialnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  11-600 Węgorzewo
  ul. Jana Pawła II 39

Miejsce wykonywania pracy:

 • Węgorzewo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dziennika podawczego oraz dziennika korespondencyjnego wraz z dokumentacją pomocniczą,
 • przyjmowanie, rozdzielanie, wydawanie oraz wysyłanie dokumentacji wchodzącej w skład poczty zwykłej i specjalnej oraz sporządzanie stosownej dokumentacji w tym zakresie
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz przygotowywanie i obsługiwanie spotkań z interesantami i gośćmi
 • sprawdzanie spisów zdawczo-odbiorczych kat. B oraz rozliczanie dziennika korespondencji ze spraw ostatecznie załatwionych
 • prowadzenie zbioru obowiązujących aktów prawnych,
 • sporządzanie spisów dokumentacji archiwalnej kat. B i niearchiwalnej kat. BC.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • o poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługiwnia edytora tekstu,
 • umiejętność obsługiwnia sprzętu biurowego,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Jana Pawła II 39
  11-600 Węgorzewo

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, numer telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie również będą o tym poinformowane.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 87 427 04 31.