Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

 • Komendant Powiatowy
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Wydziale Ruchu Drogowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
  98-300 Wieluń
  ul. Warszawska 22a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wieluń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjno-manipulacyjna wydziału
 • prowadzenie rejestrów, dzienników i ksiązek ewidencyjnych wydziału
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji zdarzeń drogowych i ich sprawców na terenie działania KPP w Wieluniu
 • archiwizacja dokumentów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa
  – w pełnym wymiarze czasu pracy
  – w godzinach 7.30-15.30

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na 3 piętrze
  – oświetlenie naturalne i sztuczne
  – budynek komendy nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu administracyjnym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (z pominięciem jednolitych rzeczowych wykazów akt)
 • dyspozycyjność
 • poświadczenie bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Warszawska 22a
  98-300 Wieluń
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko starszego referenta”

Inne informacje:

  – Proponowane wynagrodzenie wg mnożnika kwoty bazowej 1,00=1.873,84 zł brutto + dodatek stażowy (max 20%)
  – List motywacyjny, życiorys i oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!!!
  -Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!!
  – Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  – Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
  – W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu z wiedzy lub umiejętności.
  – Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w KPP w Wieluniu lub przesłać listownie na adres 98-300 Wieluń, ul. Warszawska 22a.
  – Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.wielun.policja.gov.pl w zakładce „PRACA I SŁUŻBA” – procedur naboru na stanowiska KSC
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (43)843-72-16
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną