Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw prowadzenia składnicy akt i obsługi kancelaryjno-biurowej
 • w Zespole Prezydialnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji
  w Wodzisławiu Śląskim
  ul. Kokoszycka 180 B
  44-313 Wodzisław Śląski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wodzisław Śląski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi składnicę akt, w celu przyjmowania i przechowywania dokumentów
 • organizuje pracę w zakresie archiwizacji dokumentów oraz udziela instruktaży pracownikom zdajacym dokumenty
 • prowadzirejestry spisów akt przekazanych do składnicy i przekazanych do brakowania
 • prowadzi kwerendy dot. dokumentów jawnych
 • sprawdza spisy akt przekazanych, w celu ustalenia poprawności ich zakwalifikowania do określonej kategorii archiwalnej
 • wydziela z zasobu archiwalnego dokumentację, której okres przechowywania upłynął, celem przekazania do brakowania
 • udostępnia materiały archiwalne
 • przyjmuje, rozdziela przesyłki i korespondencję wpływającą do komendy, wydaje ją oraz rozlicza wysyłkę przesyłek pocztowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę, komputer i monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze poniżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, praca w szczególnie trudnych warunkach (grzyby i pleśnie), wysiłek fizyczny przy dźwiganiu dokumentów archiwalnych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek komendy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy jest usytuowany na I piętrze budynku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy z materiałem archiwalnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w spr. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spr. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
  • znajomość zarządzenia nr 920 KGP z dnia 11.09.2008 r. w spr. metod i form wykonywania zadań w zakresie pracy archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP nr 16, poz. 95)
  • umiejętność organizowania pracy własnej
  • dokładność, odpowiedzialność
  • umiejętność obsługi pakietów biurowych „Office”
  • umiejętność komunikowania
  • umiejetność analizy

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o specjalności archiwizacja
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ściśle tajne
 • 3 lata doświadczenia w pracy z materiałem archiwalnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Kokoszycka 180B
  44-313 Wodzisław Śląski

Inne informacje:

  Wynagrodzenie: 1750,- zł brutto.
  Życiorys w formie CV. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Starszy referent w Zespole Prezydialnym”. Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną poinformowani e- mail lub telefonicznie. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Planowany termin zatrudnienia: grudzień 2015 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
  32 4537 218