Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
  ul. Wileńska 43A 05-200 Wołomin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wołomin
 • Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
  ul. Wileńska 43A 05-200 Wołomin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie obsługi kancelarii jawnej Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP Wołomin
 • prowadzenie rejestrów (dzienników korespondencyjnych, rejestru postępowań rejestrowych, skorowidzów
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej
 • przygotowywanie korespondencji i dokumentacji przeznaczonej do wysłania pocztą specjalną, poczta poleconą, do Prokuratury itp.;
 • sporządzanie kwartalnych wykazów spraw nie załatwionych oraz inwentaryzacji rocznej spraw i dokumentów
 • przyjmowanie, kompletowanie, porządkowanie i przechowywanie spraw ostatecznie załatwionych
 • rozliczanie pracowników zwalnianych protokołem zdawczo-odbiorczym
 • udzielanie niezbędnych informacji petentom

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu/wydziału,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na pierwszym piętrze
  – praca przy oświetleniu mieszanym
  – wymuszona pozycja ciała w związku z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka
  – praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie
  – bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy na I piętro, – pomieszczenie higieniczno – sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Ustawy o służbie cywilnej w zakresie praw i uprawnień członka korpusu służby cywilnej
  • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej, oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • umiejętność współpracy
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • umiejętność obsługi komputera
  • umiejętność interpretacji przepisów
  • umiejętność szybkiego uczenia się i działania
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „ POUFNE ‘’ lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „ POUFNE ‘’ lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Wileńska 43A
  05-200 Wołomin
  z dopiskiem „Oferta pracy WDŚ ”

Inne informacje:

  Umowa na czas określony .
  Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. O terminie kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
  Techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – sprawdzian wiedzy merytorycznej,
  – rozmowa kwalifikacyjna

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.