Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Zespole Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
  ul. Długa 58/60
  95-100 Zgierz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zgierz
 • Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
  ul. Długa 58/60
  95-100 Zgierz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie, modyfikacja i przetwarzanie danych w bazie KSIP na terenie podległym KPP Zgierz
 • udzielanie informacji na podstawie sprawdzeń w dostępnych bazach danych
 • wykonywanie analiz na podstawie danych zebranych w dostępnych bazach danych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w pomieszczeniu zamkniętym, praca przy monitorach ekranowych powyżej 4 godzin, praca zmianowa, praca przy sztucznym oświetleniu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na II piętrze, obsługa urządzeń biurowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera
  • umiejętność interpretacji przepisów i rozwiązywania problemów
  • umiejętności interpersonalne

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • doświadczenie w pracy z bazami danych
 • doświadczenie ogólne w pracy 1 rok

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  07-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
  ul. Długa 58/60
  95-100 Zgierz

Inne informacje:

  – oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane ,
  – na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
  – oferty, które spełniały wymagania formalne lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni)
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 1.813,87 zł
  – oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.