Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw prowadzenia magazynu dowodów rzeczowych
 • w Wydziale do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
  ul. Opaczewska 8
  02-368 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi wymogami rejestru dowodów rzeczowych i bieżąca rejestracja dowodów rzeczowych
 • prawidłowe przechowywanie dowodów rzeczowych, tj. w wydzielonych pomieszczeniach przystosowanych do tego celu. Przyjmowanie dowodów rzeczowych do magazynu dowodów rzeczowych, zgodnie z wykazem dowodów rzeczowych
 • likwidacja dowodów rzeczowych poprzez ich przekazywanie z chwilą zakończenia postępowania przygotowawczego do prokuratury za pośrednictwem policjanta prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub likwidacja w inny sposób wskazany w postępowaniu w przedmiocie dowodów rzeczowych. Likwidacja dowodów rzeczowych na podstawie orzeczeń sądowych i postanowień prokuratorskich.
 • przeprowadzenie raz w roku wspólnie z powołaną komisją inwentaryzacji dowodów rzeczowych
 • występowanie z własnej inicjatywy do prokuratury lub sądu o wydanie zarządzenia w przedmiocie dowodów rzeczowych (w sprawach zakończonych) pozostających w ich dyspozycji, a przechowywanych długoterminowo w magazynie Wydziału

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym poniżej dobowego czasu pracy;
  – praca w wymuszonej pozycji ciała;
  – budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
  – brak odpowiednich toalet dla osób niepełnosprawnych;
  – brak windy osobowej;
  – pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych;
  – oświetlenie naturalne i sztuczne.

  Inne
  mnożnik kwoty bazowej: 1,0

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa lub możliwość jego uzyskania
  • umiejętność organizacji pracy
  • dyspozycyjność
  • systematyczność
  • znajomość obowiązujących przepisów

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne
 • znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office
 • uprawnienia dostępu do systemu TEMIDA i systemu KSIP
 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Rejonowa Policji
  Opaczewska 8
  02-368 Warszawa

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, nr telefonu.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy.
  Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Rejonowej Policji Warszawa III lub w urzędzie pocztowym) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 603-74-42.