Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

 • Komendant Rejonowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw kancelaryjno – biurowych
 • Zespół Prezydialny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
  ul. Żytnia 36
  01-198 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu/kancelarii zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ewidencjonowanie i zapewnienie obiegu korespondencji, udzielanie niezbędnych informacji interesantom, obsługa sprzętu biurowego i komputerowego w celu zapewnienia prawidłowej pracy Zespołu Prezydialnego
 • Prowadzenie dokumentacji (dzienniki, ewidencje, rejestry, skorowidze, wykazy itp.) związanej z rejestracją wpływu i obiegu przesyłek lub innej dokumentacji związanej z działalnością wydziału w celu zapewnienia prawidłowego obiegu korespondencji.
 • Udzielanie informacji interesantom zewnętrznym i wewnętrznym w ramach określonych prawem oraz procedurami, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych policjantów, pracowników cywilnych, komórek lub jednostek organizacyjnych w celu umożliwienia dostępu do żądanej informacji.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji spraw i dokumentów oraz innych materiałów rejestrowych w dziennikach lub rejestrach w tym również sporządzanie wykazów spraw niezałatwionych w celu zapewnienia właściwego z nimi postępowania oraz ich rozliczania przez pracowników i policjantów
 • Prowadzenie registratury oraz wykonywanie czynności z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, w oparciu o obowiązujące przepisy.
 • Sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych w związku z odejściem policjantów i pracowników w celu ich prawidłowego rozliczenia.
 • prowadzenie systemu e-poczta.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno – biurowa,
  praca w siedzibie urzędu,
  kontakt telefoniczny i bezpośredni z petentem,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
  praca na II piętrz, brak wind dla osób niepełnosprawnych,
  budynek z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
  narzędzia pracy: komputer, kserokopiarka, fax

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • komunikatywność,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
  • znajomość Zarządzenia Nr 920 KGP w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji.
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaswiadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Rejonowa Policji
  Żytnia 36
  01-198 Warszawa

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia. Oferty przesłane po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane(liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani telefonicznie terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna. Proszę o powołanie się na numer ogłoszenia.