Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI

 • Komendant Rejonowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi sekretarsko-biurowej
 • w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komisariatu Policji Warszawa Targówek

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI
  ul. Jagiellońska 51
  03-301 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Komisariat Policji Warszawa Targówek
  ul. Chodecka 3/5
  03-332 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa sekretariatu Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów w wydziale,
 • przygotowywanie korespondencji i dokumentacji przeznaczonej do wysłania i rozdzielanie dokumentacji wpływającej,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie korespondencji oraz przesyłek,
 • prowadzenie rejestrów, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • przyjmowanie akt spraw ostatecznie załatwionych w celu ich przekazania do składnicy akt,
 • sporzadzanie inwentaryzacji rocznej spraw i dokumentow

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • naturalne i sztucze oświetlenie,
  wymuszona pozycja ciała,
  brak windy w budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno-biurowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość pracy administracyjno-biurowej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność, samodzielność,
  • dobra organizacja pracy własnej

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność kreatywnego myslenia i rozwiązywania problemów
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne’ lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  03-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI
  ul.Jagiellońska 51
  03-301 Warszawa

Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data stempla pocztowego). Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 22 60-382-40