Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw pozwoleń na broń
 • w Wydziale Postępowań Administracyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie, weryfikowanie i sporządzanie projektów dokumentacji w sprawach wniosków o posiadanie broni palnej, z uwzględnieniem sprawdzeń w dostępnych systemach informatycznych i krajowym rejestrze karnym,
 • weryfikowanie pod względem formalnym akt osób posiadających broń palną, a w przypadku prowadzenia postępowań karnych wobec tych osób, monitorowanie ich oraz przygotowywanie projektów wniosków o podjęcie czynności,
 • weryfikowanie i analizowanie akt osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń palną, w przypadku odwołań od decyzji Komendanta Stołecznego Policji do organu II instancji oraz sporządzanie projektów wniosków, dotyczących dalszego trybu postępowania,
 • uczestniczenie w przesłuchaniach świadków w postępowaniach administracyjnych w sprawach broni palnej,
 • obsługiwanie interesantów Wydziału, ubiegających się o pozwolenie na broń palną poprzez przyjmowanie dokumentacji oraz jej weryfikację i analizę pod względem formalnym,
 • kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji z realizowanych spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
  – drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych
  – praca przy oświetleniu mieszanym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o broni i amunicji oraz aktów wykonawczych,
  • umiejętność poprawnego formułowania wniosków i opinii, analizy i syntezy informacji, pracy w zespole, obsługi urządzeń biurowych, w tym obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub pokrewne,
 • umiejętność sporządzania postanowień i decyzji administracyjnych, stosowania prawa w praktyce, dokładność, samodzielność,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prawa administracyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WPA-5/IX/15”.

Inne informacje:

  Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).
  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki
  i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.