Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw cudzoziemców
 • w Wydziale Postępowań Administracyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie kompletności dokumentów oraz weryfikowanie informacji w nich zawartych,
 • dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych informatycznych bazach danych oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi dotyczących cudzoziemców – obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin, ubiegających się o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych informatycznych bazach danych oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi dotyczących cudzoziemców, ubiegających się o zezwolenie na zamieszkanie na czas określony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych informatycznych bazach danych oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi dotyczących cudzoziemców, ubiegających się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • dokonywanie aktualizacji i prowadzenie ewidencji cudzoziemców oraz zbiorów akt, przy dokonaniu sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych,
 • kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji spraw ostatecznie zakończonych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – praca na wysokości do 1 – 3 metrów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca przy oświetleniu mieszanym,
  – budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
  – drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, o cudzoziemcach, szczególnie w zakresie zezwoleń na: zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytu, zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie w zakresie innych rodzajów ochrony udzielanej cudzoziemcom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • umiejętność: stosowania prawa w praktyce, poprawnego formułowania wniosków i opinii, analizy i syntezy informacji, pracy w zespole, obsługi urządzeń biurowych, w tym obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE,
  • komunikatywność, dokładność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze zadań dotyczących cudzoziemców.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WPA-2/IV/16”.

Inne informacje:

  UWAGA! UMOWA NA CZAS OKREŚLONY – ZASTĘPSTWO.
  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą
  z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.