Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Lubuski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Wydziale Komunikacji Społecznej, Zespół Obsługi Kancelaryjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GORZOWIE WLKP.
  UL. KWIATOWA 10

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kancelaryjna Zespołu Psychologów i Jednoosobowego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego,
 • Organizowanie i koordynowanie procesu przekazywania dokumentacji i składników majątkowych w komórkach organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp. oraz w jednostkach Policji woj. lubuskiego,
 • Przeprowadzanie diagnoz prawidłowości postępowania z zakresu obiegu dokumentów jawnych w komórkach organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp. i jednostkach podległych woj. lubuskiego,
 • Odbieranie korespondencji z poczty specjalnej skierowanej do kierownictwa KWP, Zespołu ds. Prawnych, Zespołu Psychologów, Zespołu Prasowego, Zespołu ds. BHP, Jednoosobowego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego, Jednoosobowego Stanowiska ds. Ochrony Praw Człowieka oraz korespondencji bez dokładnie wskazanego adresata,
 • Dokonywanie podziału i ewidencjonowanie odebranej korespondencji z poczty specjalnej,
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu zasad pracy kancelaryjnej i obiegu dokumentów jawnych dla pracowników i policjantów z KWP w Gorzowie Wlkp. oraz dla osób z jednostek podległych,
 • Udzielanie bieżących instruktarzy z zakresu pracy kancelaryjnej dla pracowników i policjantów z KWP w Gorzowie Wlkp. oraz dla osób z jednostek podległych,
 • Protokołowanie odpraw wydziałowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  -większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, przemieszczanie się wewnątrz budynku.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa na trzecim piętrze w budynku czterokondygnacyjnym,
  – stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, itp.
  – w budynku znajduje się winda,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła obsługa komputera,
  • umiejętność planowania i organizacji pracy,
  • dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub humanistyczne,
 • szkolenie z zakresu pracy kancelaryjnej,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:


  Wynagrodzenie zasadnicze: 2.244,86 złotych brutto + dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy – od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert pracy.
  Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą zostać odebrane do dnia 05.08.2016 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.