Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

 • Małopolski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej pracowni chemii
 • w Laboratorium Kryminalistycznym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych, sprawdzanie zgodności nadesłanych dokumentów i materiałów do badań, prowadzenie korespondencji,
 • wykonywanie czynności pomocniczych w trakcie badań, przygotowywanie i kontrola odczynników chemicznych, przygotowywanie ekstraktów i naważek,
 • powadzenie ewidencji sprzętu i odczynników oraz składanie zapotrzebowania na odczynniki i materiały dla pracowni chemii,
 • wykonywanie okresowych i doraźnych zestawień danych statystycznych dot. działalności pracowni chemii.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. W trakcie wykonywania czynności badawczych kontakt z odczynnikami chemicznymi oraz z materiałem potencjalnie zakaźnym. Pracownik wykonuje czynności pomocnicze w trakcie analiz wykonywanych przez biegłych z zakresu badań chemicznych. Realizuje także czynności związane z obiegiem i ekspedycją korespondencji i materiału dowodowego oraz prowadzi dokumentację materiałowo-sprzętową pracowni badań chemicznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie usytuowane na II, III i IV piętrze oraz pomieszczenia garażowe budynku C na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109-nie w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (m.in. wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych, brak wind dla niepełnosprawnych, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska:
  – pomieszczenie biurowe: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon,
  – pomieszczenie laboratoryjne: sprzęt analityczny, szkło laboratoryjne.
  Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 6 miesięcy stażu pracy w laboratorium,
  • podstawowa wiedza z zakresu chemii kryminalistycznej, metod badawczych,

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • umiejętność organizacji pracy własnej, współpracy, komunikowania się, obsługa komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy w laboratorium,
 • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Termin składania dokumentów:

  13-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wydział Kadr i Szkolenia – Sekcja ds. Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 2 023,75 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 168 513. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KWP w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (http://malopolska.policja.gov.pl/kadry/ksc-dokumenty-do-pobrania). O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 615-40-68.