Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

 • Małopolski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw prowadzenia sekretariatu w zakresie przetwarzania informacji niejawnych
 • w Wydziale dw. z Korupcją

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie dokumentacji niejawnej,
 • pobieranie i ekspediowanie poczty niejawnej,
 • przekazywanie zadekretowanej poczty funkcjonariuszom,
 • obsługa wewnętrznych systemów informatycznych (SpecPoczta, Intradok, SWOP)
 • prowadzenie podręcznego archiwum Wydziału,
 • zastępowanie oraz wspomaganie osoby obsługującej sekretariat jawny,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Prowadzenie rozmów telefonicznych. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia biurowe Wydziału dw. z Korupcją KWP w Krakowie mieszczą się w budynku A – nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon, skaner, fax.
  Dodatkowo: obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu przepisów kancelaryjnych, przepisów o ochronie informacji niejawnych, przepisów dotyczących postępowania z nośnikami informacji niejawnych,
  • pełna samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków służbowych.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu,
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany roczny staż pracy w administracji publicznej,
 • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Termin składania dokumentów:

  11-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wydział Kadr i Szkolenia – Sekcja ds. Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie:2 104,32 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 175 685. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KWP w Krakowie, w zakładce „Praca
  w Policji” (http://malopolska.policja.gov.pl/kadry/ksc-dokumenty-do-pobrania). O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 615-40-68.