Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw do spraw nadzoru budowlanego instalacji sanitarnych
 • w Wydziale Inwestycji i Remontów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  10-950 Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Olsztyn, ul. Pstrowskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego wyznaczonych inwestycji i remontów w zakresie instalacji sanitarnych, cieplnych i wentylacyjnych, w celu zapewnienia właściwego ilościowo – jakościowego wykonania robót budowlanych, ich sprawnej organizacji, odbioru oraz rozliczenia finansowego zadania zgodnego ze stanem faktycznym, podpisanymi umowami, zatwierdzonymi protokołami konieczności
 • realizacja praw inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez wydawanie kierownikowi budowy lub robót, potwierdzonych każdorazowo wpisem do dziennika budowy, poleceń w celu usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób, badań lub odkrywek, wykonania niezbędnych ekspertyz prowadzonych robót budowlanych;
 • przeprowadzanie lub nadzorowanie realizację – przeglądy instalacji sanitarnych, cieplnych lub wentylacyjnych w celu sporządzenia protokołu stanu sprawności technicznej i aktualizowania na bieżąco KOB;
 • określanie potrzeb inwestycyjno – remontowych, konserwacyjno-naprawczych, informowanie przełożonego o zagrożeniach i nieprawidłowościach, przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjno-remontowych;
 • organizowanie, nadzorowanie, kontrolowanie i rozliczanie zużycia energii cieplnej w KWP Olsztyn w celu wytworzenia jej w sposób ciągły, ekonomiczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi oraz z zachowaniem bezpieczeństwa ppoż. i bhp;
 • przeprowadzanie procedur, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, o udzielenie zamówienia publicznego na roboty instalacyjne w celu przeprowadzenia remontów w przydzielonych obiektach służbowych Policji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • przygotowywanie sprawozdań rocznych i okreseowych z realizacji zadań oraz wydatków budżetowych;
 • realizowanie czynności z całością korespondencji i dokumentacji dotyczących instalacji sanitarnych, cieplnych i wentylacyjnych, dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej związanej z prowadzonymi zadaniami, w celu właściwego jej skompletowania, przechowywania i archiwizowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wyjazdy w teren, stres , czas pracy – 8 godzin

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w budynku KWP w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego; brak wind i podjazdów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie średnie techniczne budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w nadzorze budowlanym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń;
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne budowlane;
 • doświadczenie 1 rok w administracji publicznej;
 • doświadczenie 3 lata w nadzorze inwestorskim;
 • kreatywność, inicjatywa, samodzielność;
 • obsługa programów kosztorysowych „Norma” „Zuzia”, ECDL;
 • znajomość przepisów dotyczących: zamówień publicznych, rachunkowości, finansów publicznych; BHP i ppoż.
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce; analogicznego myślenia; redagowania korespondencji;
 • umiejętność prognozowania; koordynowania robót budowlanych; rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu), w tym wymagane doświadczenie w nadzorze budowlanym;
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych oraz kopie aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego ;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • referencje.

Termin składania dokumentów:

  17-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Partyzantów 6/8
  10-959 Olsztyn


  z dopiskiem; „oferta na stanowisko: starszy referent ds. nadzoru budowlanego instalacji sanitarnych”

Inne informacje:  – oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);

  – oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie;

  – ocena wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów określonych w części ogłoszenia „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletna oferta obejmuje wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Potwierdzeniem rodzaju doświadczenia określonego jako wymóg niezbędny są dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, zakres obowiązków lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie ;

  – złożone dokumenty nie będą zwracane;

  – kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych), określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji;

  – proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto – ok. 2.900 zł. + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej tj. Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).;

  – publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata;


  – dodatkowe informacje: tel. (0-89) 522-53-84.