Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw oprogramowania i obsługi systemów informatycznych
 • w Sekcji Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie serwerami i aplikacjami użytkowymi oraz utrzymanie ciągłości ich funkcjonowania. Zakładanie kont użytkowników, konfiguracja systemów, wgrywanie aktualizacji oprogramowania, wykonywanie kopii bezpieczeństwa, systematyczne przeglądanie logów i plików systemowych;
 • Samodzielne opracowywanie aplikacji do obsługi baz danych użytkowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i jednostkach podległych;
 • Wykonywanie bieżących napraw i instalacji sprzętu IT;
 • Aktualizowanie stanowisk i kont intranetowych. Instalowanie oraz konfigurowanie specjalistyczne oprogramowanie autoryzacyjne, w celu umożliwienia użytkownikom sprzętu IT, dostępu do zasobów informacyjnych wymagających autoryzacji użytkowników.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • czas pracy – 8 godzin, praca jednozmianowa, praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, stres , odpowiedzialność

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w pomieszczeniach biurowych przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, w budynku KWP w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3, brak podjazdów.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku ds. informatycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. „B”,
  • dobra znajomość sprzętu IT,
  • dobra znajomość oprogramowania systemowego, narzędziowego i bazodanowego,
  • znajomość języków programowania,
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „ściśle tajne”, bądź gotowość przystąpienia do postępowania sprawdzającego. Przyjęcie na stanowisko uzależnione jest od pozytywnego zakończenia postępowania sprawdzającego skutkującego wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli ściśle tajne
  • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
  • organizacja pracy własnej,
  • umiejętność samokształcenia.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie techniczne informatyczne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym z zakresu techniczno – informatycznego,
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w zakresie pracy administracyjno – biurowej i komunikacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • dokument powierdzający wymagany w zakresie niezbędnym – 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku ds. informatycznych;
 • kopia prawo jazdy kat. B

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • referencje;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie dodatkowym.

Termin składania dokumentów:

  15-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Partyzantów 6/8
  10-959 Olsztyn

  z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszy referent w Wydziale Łączności i Informatyki – nr ogłoszenia 175804”

Inne informacje:
  – oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  – oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

  – ocena wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów określonych w części ogłoszenia „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletna oferta obejmuje wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Potwierdzeniem rodzaju doświadczenia określonego jako wymóg niezbędny są dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, zakres obowiązków lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie.

  – złożone dokumenty nie będą zwracane.

  – kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych), określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji.

  -proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto – ok. 2.150 zł. + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej tj. Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).

  – publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.

  – dodatkowe informacje: tel. (0-89) 522-53-84.