Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw do spraw wydatków osobowych
 • w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Naliczanie i sporządzanie list wypłat uposażeń wraz z dodatkami oraz innych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy przydzielonych jednostek i komórek organizacyjnych;
 • Naliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń i innych dodatkowych płatności wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dotyczących pracowników, w zakresie przypisanych jednostek i komórek organizacyjnych;
 • Naliczanie i wystawianie zaświadczeń do ZUS i ZE-R na podstawie kart wynagrodzeń, list płac i akt osobowych od roku 1950 r., w celu ustalenia prawa i wysokości renty lub emerytury;
 • Wystawianie zaświadczeń o dochodach policjantom i pracownikom Policji przydzielonych jednostek i komórek organizacyjnych w celu przedłożenia odnośnym władzom;
 • Sporządzanie i wystawianie dokumentów podatkowych /PIT-11, PIT- 40/ dotyczących funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Obsługa elektronicznego systemu Video-Tel w celu przekazania uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników Policji na rachunki bankowe;
 • Naliczanie składek emerytalno-rentowych i na Fundusz Pracy dla policjantów zwolnionych ze służby bez prawa do emerytury, renty w celu przekazania do ZUS;
 • Udzielanie odpowiedzi na pisma związane ze stosunkiem służbowym i stosunkiem pracy, w zakresie przypisanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu np. ustalenia wysokości alimentów, ustalenia prawa do renty rodzinnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – 8 godzin.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w budynku KWP w Olsztynie przy ulicy Partyzantów 6/8; bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn.zm.);

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • 1 rok doświadczenia w pionie kadrowo – płacowym;
 • Przeszkolenie w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Znajomość ustawy o Policji, finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, z zakresu ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, prawa pracy;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Zdolność analitycznego myślenia, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, operatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • zaświadczenie o odbytych kursach, szkoleniach ;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie dodatkowym (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) ;
 • referencje.

Termin składania dokumentów:

  10-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Partyzantów 6/8
  10-959 Olsztyn

  z dopiskiem: oferta pracy na stanowisko starszy referent w Wydziale Finansów nr ogłoszenie 180496

Inne informacje:

  – oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  – oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

  – złożone dokumenty nie będą zwracane.

  – kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych), określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji.

  -proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto – ok. 2.100 zł. + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej tj. Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).

  – publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.

  – Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

  – dodatkowe informacje: tel. (0-89) 522-53-84.